A co je vlastně ten BIM?

Termín BIM se začíná čím dál častěji objevovat i v médiích, např. v souvislosti s usnesením vlády o zavádění metodiky BIM v ČR. A to je dobře! S tím však také přichází dotazy od lidí, kteří se nepohybují přímo v oblasti stavebnictví, co se vlastně pod tou magickou zkratkou BIM skrývá?! 

  Informační model budovy (anglicky Building Information Modelling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.

  BIM je potřeba vnímat především jako proces a při přechodu na BIM je tedy zásadní si uvědomit, že se nejedná pouze o nainstalování nového softwarového nástroje, ale o zásadnější změny v celkovém systému práce ať už se jedná o projektanta – jednotlivce, tím spíše celý projektový tým. U zavedení technologie BIM jde o určitou změnu v myšlení v pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce - ideálně spolupráce všech v reálném čase na jednom modelu budovy. Tento mentální přechod je často přirovnáván k přechodu od rýsovacích prken k projektování prostřednictvím počítačů CAD. Při práci dle BIM jde zejména o to, jak pokud možno co nejvíce informací o budově utřídit a zapsat přímo do vlastností jednotlivých funkčních prvkům budovy (modelu). Ideální BIM model je ten, který všechny potřebné údaje nese jako datové položky u jednotlivých prvků v takové podrobnosti, aby informace v jiné podobě nebyly pro popis budovy potřeba.

  Výměna a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC (The Industry Foundation Classes), který je vyvíjen mezinárodním sdružením buildingSMART. Ve většině činností se projevuje potřeba zvýšení interoperability, využívaní prostředků IT a používání nezávislých a dokumentovaných datových formátů. Jako otevřený, IFC formát nepatří jednomu dodavateli software, je neutrální a nezávislý na konkrétním výrobci software. IFC vytváří BIM standard pro sdílení informaci – OpenBIM. Každá implementace IFC by měla sledovat pravidla pro tzv. požadavek výměny (Exchange requirements) tak, aby vyhovovala právě zpracovávané etapě stavebního projektu. IFC standard je zakotven mezinárodní technickou normou ISO 16739:2013, která je převzata do soustavy českých technických norem pod označením ČSN ISO 16739 - Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu.

   IFC specifikace se zaměřuje na podporu různých oborů, které se podílejí na stavebním projektu po celou dobu životního cyklu stavby. Údaje vznikají a jsou postupně doplňovány a využívány aplikacemi z oborů jako je architektura, technická zařízení budov (TZB/HVAC – topení, větrání, klimatizace, chlazení, elektroinstalace), automatizace budov, statika a stavební inženýrství, aplikace pro práci s výkazy výměr a odhady nákladů, plánování výstavby a výstavba, předání stavby a její správa včetně případné demolice.

   IFC obsahuje definice schématu pro:
• kompletní katalog stavebních prvků včetně TZB;
• oddělení obecné a parametrické definice objektů;
• ocelové a dřevěné konstrukce;
• statika – analýzy a detaily;
• standardizovaný výpis materiálu; • energetické a další analýzy; • vliv na životní prostředí; • územní plánování a vazby na GIS; • souřadný systém pro GIS a jeho transformace; • jazykové sady vlastností (zatím omezený počet jazyků); • údaje pro 4D (časové plánování, podpora MS Project);
• údaje pro 5D (cena);
• rozšíření možné geometrie objektů (NURBS, nerovinné plochy).

IFC specifikace popisuje informační model napsaný v jazyce EXPRESS (ISO 10303-11:1994) a umožňuje sdílení dat v oblasti stavebnictví. Je to stejný způsob, jaký se používá i pro CIS/2 s využitím struktury souboru podle STEP (ISO 10303-21:1994). Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat mezi různými aplikacemi.

Iniciativa IFC započala v roce 1994, kdy Autodesk založil oborové konsorcium pro vývoj tříd C++ podporujících vývoj aplikací. Toto konsorcium, původně nazvané Industry Alliance for Interoperability, změnilo v roce 1997 jméno na International Alliance for Interoperability (IAI) a v roce 2005 na buildingSMART.

Členové mezinárodní aliance buildingSMART iniciovali myšlenku OpenBIM. Open BIM představuje moderní přístup k interdisciplinární spolupráci mezi jednotlivými partnery na poli AEC. Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Například tím, že poskytne společné definice, požadavky a značení. Komunita Open BIM se neustále rozrůstá. České webové stránky www.openbim.cz spravuje Odborná rada pro BIM. myšlenka OpenBIM je pěkně vysvětlená na krátkém videu zde.

Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Naše společnost di5 architekti inženýři, která se podílí na vývoji nástroje Bim.Point je aktivním kolektivním členem Odborné rady pro BIM.

 


Zdroje:
ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, srpen 2014. 4 strany + CD ROM. Třídící znak 73 0109.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_model_budovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://buildingsmart.org/
http://www.openbim.cz/
http://www.czbim.org/
http://www.di5.cz/

 

Dokumenty ke stažení zdarma